แม่น้ำสองสี

ผมเกิด ที่อุบล เล่าเรื่อง อุบลให้อ่าน..

"โขงสีปูน มูลสีคราม ความงามของแม่น้ำสองสี"

เเม่น้ำมูล..ไหลมา รวมกับ เเม่น้ำโขง
ที่  อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  จึงเป็นที่มา
ของคำกล่าว  "น้ำโขงสีปูน ..น้ำมูลสีคราม "

ก่อนที่จะไหล เข้าไป ประเทศลาว ผ่านเมือง ปากเซ จนไป ถึง น้ำตกคอนพระเพ็ง  เเละเข้าสู่ กัมพูชา ออก ทะเลที่  เวียดนาม..

แม่น้ำมูล เป็นแม่น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ความยาว 641 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำ 71,061 ตร.กม.
ปัจจุบัน ชื่อของแม่น้ำสายนี้ สะกด "มูล"
แต่เดิมนั้น ชาวบ้านในท้องถิ่นใช้คำสะกด "มูน"  
ซึ่งเป็นภาษาถิ่น หมายถึง สิ่งมีค่าน่าหวงแหน เป็นมรดกของบรรพบุรุษสั่งสมเก็บไว้ให้ลูกหลาน (มูนมัง)
แต่ทางราชการได้กำหนดภาษาราชการตามเสียงเรียก โดยสะกด "มูล" ด้วย ล
........
Credit ภาพ:
https://ubonattractions.wordpress.com/2014/07/15/namsongsee/

No comments:

Post a Comment